Reglement for Ekstra Bladet Skolefodbold 2014/15

Læs løs: Dette reglement bør læses igennem, før skolerne arrangerer kampene

  • Undgå dumheder. Læs dette reglement, før du går på banen. (Foto: Henrik Schou)
Undgå dumheder. Læs dette reglement, før du går på banen. (Foto: Henrik Schou)

Reglement Ekstra Bladets Skolefodbold

 

1. Turneringen

Ekstra Bladets Skolefodboldturnering omfatter skolehold.

Alle elever til og med 9.klasse kan deltage (undtaget de i punkt 4 nævnte).

Der arrangeres en turnering for drengehold og en turnering for pigehold.

På drengeholdet kan der både spille drenge og piger. I pigeturneringen kan kun piger deltage.

En skole kan kun deltage med ét drenge- og ét pigehold i turneringen.

Turneringen gennemføres fra ultimo august til ultimo april (et turneringsår)

Lodtrækningen og programplanlægning foretages af turneringsledelsen, der tilsender skolerne de fornødne meddelelser.

Turneringen spilles efter cupsystemet, hvilket betyder, at et nederlag udelukker skolen fra videre deltagelse. Indledende kampe spilles, indtil kredsvinderen er kåret. Afsluttende kampe spilles i en slutrunde i foråret mellem kredsvinderne.

Afvigelser fra de tidsfrister, der fastsættes for turneringsrunderne, vil kun i ganske særlige tilfælde kunne imødekommes, og kun ved skriftlig ansøgning til DBU’s turneringsansvar-lige indenfor pågældende kreds.

 

2. Tilmelding & Trækning

Tilmelding med angivelse af skolens øverste klassetrin, kontaktperson, adresse, post- og telefonnummer skal ske via internettet på ekstrabladet.dk/skolefodbold.

Når deadline for tilmelding er overskredet, er det ikke længere muligt at trække sig gebyrfrit og skolen skal betale for de tilmeldte hold.

 

3. Turneringsreglement

Der spilles efter den seneste udgave af DBU’s lokalunioners turneringspropositioner.

Et hold består af 11 spillere og 3 udskiftningsspillere og der spilles med fri udskiftning.

Reservespillere kan indsættes når som helst i en kamp efter aftale med dommeren.

En udskiftet spiller kan genindtræde. 

Spilletiden er 2x30 minutter med efterfølgende afgørelse på straffespark ved uafgjort resultat. Fra kredsfinalerne spilles der 2x30 minutter med efterfølgende forlænget spilletid på 2x10 minutter efterfulgt af straffespark om nødvendigt.

En uafgjort kamp afgøres således:

a. Fem forskellige spillere fra hvert hold sparker et straffespark til samme mål, jfr. Fodboldlovens bestemmelse for straffesparkskonkurrence

b. Er kampen stadig uafgjort fortsættes med skiftevis straffespark til hvert hold indtil afgørelsen foreligger.

Er en tidsbegrænset udvisning ikke afsluttet efter ordinær spilletid, kan spilleren ikke deltage i en evt. straffesparks-konkurrence.

Der henvises i øvrigt til fodboldloven

 

4. Spilleberettigelse

Holdet må dannes af samtlige elever, der er indskrevet i skolen i turneringsåret, med undtagelse af de under punkt 4 nævnte elever og under hensyn til aldersbestemmelsen i punkt 1.

En elev, som ved turneringens start er indskrevet på en folkeskole, er kun spilleberettiget for en ungdomsskole, hvis elevens egen folkeskole ikke deltager i turneringen i det aktuelle turneringsår.

En elev må kun spille for én skole i samme turneringsår.

Elever fra idrætsefterskoler, gymnasieklasser, handelsskoler, tekniske skoler og fritidsklubber er ikke spilleberettiget.

Elever, der som et led i deres fodboldmæssige udvikling, trækkes ud af den normale skolegang for at deltage regelmæssigt i klubtræning i tidsrummet 7-15 på hverdage, betragtes som elitespillere og kan ikke deltage.

 

5. Dispensation

To mindre skoler kan – efter skriftlig dispensationsansøgning til disciplinærudvalget – stille fælles hold.

 

6. Spilledragt & Udstyr

Holdet skal så vidt muligt være iført ensartet spilledragt, som minimum skal trøjerne være i samme farve. Fra kvartfinalerne skal trøjerne have rygnumre, som skal være forskellige mellem 1 og 99.

I tilfælde af samme trøjefarve skifter hjemmeholdet (den arrangerende skole). Overtræksveste tillades i stedet for skiftetrøjer dog ikke fra kvartfinalerne.

Hvis en spiller ikke bærer benskinner, skal dommeren bortvise spilleren. Spilleren kan først genindtræde, når forholdet er bragt i orden.

Spillerne må ikke bære smykker eller lignende, som kan være til fare for spillerne.

I finalen stilles spilletøj til rådighed af DBU. Tøjet omfatter trøje, benklæder og strømper, men ikke støvler og benskinner. Tøjet er skolernes ejendom efter kampen.

 

7. Kamparrangement

Arrangementet af de indledende kampe (til og med 1/16-delsfinaler - kredssemifinalerne) påhviler skolerne.

Kamparrangementet omfatter reglementeret bane (11mands) godkendt af begge holdledere, bold (str. 5) og neutral dommer. Kampene kan både afvikles på naturgræs og kunstgræs.

Kamparrangementet påhviler den i turneringsplanen ved hver kamp førstnævnte skole, der er placeret som den første udtrukne ved lodtrækningen (hjemmeholdet).

Den arrangerende skole bedes tidligst muligt aftale spilletidspunkt og sted med udeholdet og meddele forholdet til turneringsledelsen i god tid ved at indtaste kampen via Internettet – adressen er ekstrabladet.dk/skolefodbold. Dette skal gøres senest 48 timer før kampens deadline. I tilfælde af at dette ikke sker, skal den turneringsansvarlige kontaktes, ellers risikere hjemmeholdet at blive taberdømt.

Hvis den arrangerende skole ikke selv har en bane, og kampen skal spilles på et af de idrætsanlæg, der administreres af skolens kommune.

For kampe i Storkøbenhavns kreds (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune eller Gentofte kommune) SKAL spillestedet kontaktes for booking af bane senest 2 dage før kampdato.

Såfremt dette IKKE overholdes, risikere den arrangerende skole at blive taberdømt uden kamp.

Arrangørskolen er endvidere ansvarlig for sikkerheden omkring kampene, bl.a. ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udeholdet ansvaret for egne elevers og tilskueres opførsel.

Ved kampens begyndelse betragtes forholdene omkring kamparrangementet, som godkendt af begge parter, medmindre der officielt er nedlagt mundtlig protest over for dommeren eller DBU’s repræsentant. En sådan protest fritager ikke skolen for at spille kampen og skal følges op af en skriftlig protest som anført i punkt 10.

Ved lodtrækning til kommende turneringsrunde vil det hold, som har haft flest udekampe, altid få hjemmebaneretten. Såfremt begge hold har samme antal udekampe fastholdes den oprindelige lodtrækning. For skoler beliggende på Bornholm, Samsø m.fl. kan turneringsledelsen ændre hjemmebaneretten. Denne regel gælder i indledende runder og IKKE i slutrunden.

Fra kredsfinalerne fastsætter DBU spilletidspunkt, spillested og påsætter dommer(e). Det øvrige arrangement påhviler arrangørskolen. Afspærring af banen ved kampene gælder alene fra kredsfinalerne. Der anbefales snor/afspærring 2-3 meter fra linje.

For finalen gælder særlige regler. Yderligere information tilsendes finaledeltagerne i god tid inden arrangementet.

Tvivlsspørgsmål vedrørende arrangementet afgøres af turneringsledelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed om et spilletidspunkt, fastsætter turneringsledelsen spilletidspunktet.

 

8. Dommer

Kan den arrangerende skole ikke skaffe en neutral dommer, skal det tidligst muligt – dog senest 3 hverdage før kampen meddeles udeholdet, som tilbydes at stille dommer, som ikke behøver være neutral.

Ved en neutral dommer forstås en person, der ikke er ansat (lønnet eller elev) på en af de spillende skoler.

Hvis det gæstende hold heller ikke kan stille en dommer, skal den arrangerende skole stille en dommer, som så ikke behøver være neutral i henhold til ovenstående definition. Før kampstart orienteres referent og gæstende hold om dommerens tilhørsforhold.

Når kampen er sat i gang, er dommeren at betragte som godkendt af begge skoler, med mindre et ansættelsesforhold på skolen ikke er kendt af udeholdet

Dommer kan rekvireres ved DBU’s lokalunioner. Læs mere via ekstrabladet.dk/ skolefodbold.

 

9. Udvisninger og Karantæner

En advarsel betyder en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter. Den tidsbegrænsede udvisning markeres med et gult kort. Udvisningen starter tidsmæssigt, fra dommeren sætter spillet i gang igen, og varer til spillet stoppes første gang efter de 10 minutters udløb. Tidsbegrænset udvisning nummer to medfører udvisning (rødt kort) for resten af kampen. Der kan ikke indsættes en ny spiller. En tidsbegrænset udvisning kan starte i 1. halvleg og fortsætte i 2. halvleg. Direkte rødt kort betyder at spilleren ikke må deltage yderligere i pågældende kamp.

En udvist spiller kan ikke erstattes af en af udskiftningsspillerne/reservespiller.

En udvist spiller tildeles automatisk 1 spilledags karantæne i indeværende turnering.

I særlig grove tilfælde kan disciplinærudvalget skærpe karantænens længde, ligesom karantæne kan videreføres til kommende turneringer.

 

10. Protester

Protester stiles til DBU og fremsendes af ansvarlig lærer/inspektør pr. e-mail på kampdagen (deadline 24.00) til info@dbufyn.dk

Protesterne behandles af og afgøres suverænt af et af DBU uafhængigt disciplinærudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Uanset om der er nedlagt protest, er disciplinærudvalget berettiget til, af egen drift, at tage en sag op, hvor der kan være tvivl om, at reglementet er overholdt, og hvor dette har haft væsentlig indflydelse.

Disciplinærudvalgets sanktionsmuligheder er karantæne til spillere og officials i et nærmere angivet tidsrum og/eller påbud om afvikling af kommende kamp(e) uden tilskuere eller på en anden bane end den sædvanlige hjemmebane.

 

11. Skolen / Kontaktperson

Skolens kontaktperson skal være ansat på skolen. Denne, eller en anden ansat på skolen, skal være til stede i forbindelse med afviklingen af kamp.

Holdet skal altid ledsages af en voksen, som er bemyndiget hertil af skolen.

 

12. Tvivlsspørgsmål

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af reglementet afgøres suverænt af disciplinærudvalget.

Læs også Skolefodbold

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen
Udgiver:JP/Politikens Hus A/S
Alt på ekstrabladet.dk