Må boligejere spærre deres badestrand af?

Mange private kyststrande har skilte med advarsler om, at fx badning er forbudt, og nogle strande er spærret helt af. Men er det tilladt, og hvad må du, og hvad må du ikke på en privat strand?

Alle må gerne færdes på private strande til fods og opholde sig der kortvarigt. Der er dog enkelte undtagelser. Foto: Jesper Ray
Alle må gerne færdes på private strande til fods og opholde sig der kortvarigt. Der er dog enkelte undtagelser. Foto: Jesper Ray

Badning forbudt! Privat Strand!

Mange boligejere, der bor ned til en kyststrand, sætter skilte op, der advarer om, at du er på privat strand, og at du nu skal følge deres regler. Det betyder ifølge disse boligejere, at du hverken må bade, sætte dig eller passere stranden i det hele taget.

Tilladt at bade på de fleste private strande
Men ifølge Naturbeskyttelsesloven må boligejere generelt ikke forbeholde stranden til sig selv. Ifølge styrelsen må andre gerne færdes på såkaldt private strande, ligesom det er tilladt at gøre kortvarigt ophold.

Et kortvarigt ophold defineres som et ophold, der ikke varer længere end en dag. Selvom det kortvarige ophold godt må finde sted i nattetimerne, må du ikke slå lejr, som det kan være tilfældet i andre nordiske lande.

Du må også gerne bade i vandet på 'private' strande, men det foregår på eget ansvar. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning dog ikke finde sted inden for 50 meter fra beboelsesbygninger.

Læs også: Må du gå nøgen rundt i haven?

Det siger loven
I Naturbeskyttelseslovens § 22 står der om strande:

'Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation.

Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april - 30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.'

Kilde: Naturbeskyttelsesloven

Adgang til alle (næsten) private strande
Generelt har du lov til uhindret at passere strande til fods rundt langs hele den danske kyst. Og ejerne, der bor ned til stranden, må ikke hegne stranden ind med mindre de opfylder et af følgende kriterier:

 • Haven går helt ud til vandet, dvs. at strandarealet er have til huset og har været det siden 1. januar 1916 og at arealet uafbrudt har fungeret som have lige siden.
 • Haven har siden 1916 har været inddraget under en erhvervsvirksomhed eller fungeret som forsvarsanlæg og havneanlæg.

Opfylder stranden ikke et af punkterne, må strandejeren ikke hindre adgang til stranden eller gøre adgangen besværlig med hegn, skilte, trusler eller andet.

Op mod 10.000 skræmmeskilte på danske strande

Der findes op mod 10.000 såkaldte skræmmeskilte langs de danske kyster. Det anslår undersøgelsen Barrierer for offentlighedens adgang til naturen – regler, feltundersøgelser og afgørelser 2019 fra Københavns Universitet.

Skræmmeskilte er skilte, der kan skabe tvivl om færdselsmulighederne eller adgangsforholdene – fx kan der stå 'Privat strand' eller 'Adgang forbudt for uvedkommende'.

I undersøgelsen har forskerne undersøgt 36 felter af 1x2 kilometer i 23 af de i alt 75 danske kystkommuner. Her blev der bl.a. fundet 131 'forventeligt ulovlige skræmmeskifte' – det svarer til, at der er op mod de 10.000 ulovlige skræmmeskilte på landsplan.

Der er fast klagenævnspraksis for at skræmmeskilte er ulovlige, også selv om teksten på skiltene ikke er faktuelt forkert. En kommune kan altid kræve, at skræmmeskilte og andre ulovlige forbudsskilte skal fjernes, når skiltningen ikke opfylder betingelserne i Naturbeskyttelsesloven.

Kilder: Friluftsrådet og Barrierer for offentlighedens adgang til naturen – regler, feltundersøgelser og afgørelser 2019, Københavns Universitet

Må hunde og heste gå på private strande?
Yderligere står der i Naturbeskyttelsesloven, at:

 • Du må gerne have en båd uden motor liggende på en strandbred, hvis den ellers lever op til før beskrevne kriterier.
 • Din hund skal føres i snor fra 1. april til 30. september. På alle strande.
 • Er der græssende husdyr (fx køer), skal hunde altid føres i snor.
 • Ridning på stranden eller kyststrækningen er tilladt fra 1. september til 31. maj, hvis strandbredden er ubevokset, og der er lovlig adgang til stranden.

Regler om hunde på strande

Hunde må bade på størstedelen af den danske kyststrækning, men fra 2014 må de firbenede kæledyr ikke længere bade på strande, der har opnået den internationale miljømærkning Blå Flag, der er lig med rent badevand og sikkerhed ved vandet.

Kilde: Hunden.dk

Må du lave bål på en privat strand?
I teorien ja. Naturbeskyttelsesloven forbyder ikke bål på ubevoksede strandbredder generelt, men bål kan være forbudt ifølge din lokale brandlovgivning m.v. Undersøg de gældende brandvedtægter i kommunen.

På bevoksede, fredede klitarealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand.

Læs også: Må du høre høj musik i din have?

Må du gå ned ad en privat vej for at komme til en strand?
Ja. Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel for alle.

Ejeren af vejen kan dog ved skiltning efter bestemmelserne i Mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis forbyde færdsel, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlige grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.

Hvor kan du spørge eller klage over skilte og adgangsforhold til strande?
Generelt skal du forhøre dig om regler og klagemuligheder hos din kommune, hvor afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven administreres.

Når der er sket en overtrædelse af reglerne for skiltning i det åbne land, når adgangen til et areal bliver hindret, eller du mistænker en vejnedlæggelse for at være ulovlig, er det derfor kommunen, du skal kontakte.

En kommune kan altid kræve, at skræmmeskilte og ulovlige forbudsskilte skal fjernes.

Lokale regler for at færdes på stranden
Mange kommuner har på deres hjemmesider flere regler for ophold på de lokale strande, der går ud over den gældende lovgivning. Følgende ting går igen på flere kommuners hjemmesider:

 • Du må kun færdes på selve strandbredden - ikke de bagvedliggende arealer op mod private boliger.
 • Vis hensyn til andre, ryd op efter dig selv og begræns din og dine børns larm.
 • Støjende adfærd, ghettoblastere, musikinstrumenter og lignende er ikke tilladt.
 • Du må ikke sætte telt op og overnatte på stranden.
 • Grundejeren må gerne sætte skilte op med konkrete anvisninger og ordensregler, og dem skal du følge, så længe de ikke er i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Læs også: Må naboen glo ind på mig?

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.