Landsret afviser Madsens ønske

Østre Landsret mener ligesom byretten ikke, at der skal laves yderligere undersøgelser af ubåden Nautilus, for at efterprøve Peter Madsens scenarier for, hvad der førte til Kim Walls død

Landsret afviser Madsens ønske

Få overblikket over hele sagen gennem tidslinjen her

Der bliver ikke tale om yderligere undersøgelser af gerningsstedet UC3 Nautilus, som Peter Madsen ellers har krævet via sin forsvarer.

Det slog Østre Landsret fast i en kendelse i går, hvilket er en stadfæstelse af byrettens kendelse.

Han og hans forsvarer havde fremsat en begæring om, at anklagemyndigheden skulle pålægges at iværksætte opfølgende undersøgelser om bord på ubåden for at afprøve tre scenarier, som Peter Madsen har opstillet for, hvordan Kim Wall døde som følge af en ulykke om bord på ubåden.

I Østre Landsrets kendelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at retten har vurderet, at de opfølgende undersøgelser ikke antages at have betydning for sagens afgørelse.

'Også selvom det efter bevisførelsen måtte blive lagt til grund, at de af tiltalte skitserede scenarier ved fejlhåndtering af en skrogudstødningsventil i forbindelse med opstart af motoren er plausible, kan den undersøgelse, der anmodes om, ikke antages at have betydning for sagens afgørelse, fremgår det af kendelsen, ligesom der også står, at:

'Landsretten har herved lagt vægt på, at resultatet af praktiske forsøg, selvom de måtte være mulige, vil være behæftet med den usikkerhed, der følger af, at der ikke kan opnås sikkerhed for identitet mellem forholdene, hvorunder de fysiske undersøgelser og afprøvning af ubåden foretages, og forholdene under uddykningen 10-11. august 2017.

Madsens nye forklaring
Peter Madsens seneste forklaring går på, at Kim Wall er død som følge af forgiftning af udstødningsgasser om bord på ubåden UC3 Nautilus, mens han selv var på dækket, og at det skyldtes, at der var en fejl på en af Nautilus' ventiler, kaldet ubådens 'skrogudstødsventil 4', da de sejlede ud, ligesom han selv lavede en procedure-fejl ved opstarten af motoren.

Den drabstiltalte har derfor opstillet tre scenarier for, hvordan atmosfæren i ubåden kunne blive giftig ved fejlhåndtering af skrogudstødningsventilen ved opstart af motorerne. Scenarier, som Teknologisk Institut har vurderet som plausible.

Teknologisk Instutut har dog også vurderet, at bevisværdien af en eventuel afprøvning vil være usikker, fordi det vil kræve en renovering af samtlige motorer og kompressor, som vil sætte dem i en tilstand, der er anderledes end den, som Peter Madsen har beskrevet.

Undersøgelserne vanskeliggøres af, at Peter Madsen valgte at sænke ubåden med vilje, da han blev lokaliseret i Køge Bugt.

Her er Madsens mulige scenarier

Peter Madsen har forklaret, at en defekt  på en ventil på ubåden, gjorde at den var svær at operere, ligesom han den 10. august sidste år ikke fulgte den nødvendige procedure ved opstart efter dykning.

Han har beregnet tre scenarier, hvor drænventil 3 var åben og skrogventil 4 var respektivt 1) helt lukket, 2) helt åben, 3) delvis åben.

Konklusionerne gengives i retsbogen.

Konklusion på scenarie 1:
Er at undervandsbåden ikke vil kunne åbnes manuelt efter mindre end 40 sekunder med lukket luge, og at maskinrummet er giftigt på grund af kuldioxid (og evt. kulmonooxid) efter blot to et halvt minut. Hele båden vil kunne være giftig efter otte minutter. I dette er der som sagt ikke taget hensyn til kulmonooxid, som vil kunne forværre situationen yderligere.

Konklusion på scenarie 2:
I dette tilfælde vil trykket om bord falde meget hurtigt og en situation som scenarie 1 vil indtræde på kort tid. På grund af det lave tryk vil kuldioxid koncentrationen hurtigere blive giftig (ca. 5% vol) og der vil være en forøget farlighed på grund af det samtidigt faldende oxygen partial tryk. I dette scenarie vil tiden, hvor lugen kan åbnes manuelt, være reduceret fra under 40 sekunder til under 10 sekunder, da udstrømningen er godt 4 gange højere.

Konklusion på scenarie 3:
Baseret på beregningerne af kuldioxid emission og tab af tryk fra scenarie 1 og 2 kan man konkludere, at uanset ventil 4's ukendte stilling, fortabes muligheden for at åbne ubådens luger manuelt efter 40 sekunder og muligvis endnu før. Baseret på samme kan man konkludere, at atmosfæren i maskinrummet er blevet giftig på under to et halvt minut, og særligt i zonen mellem de to motorer, da udstødszonen befinder sig netop her. Efter åbning af maskinrumsdøren vil resten af undervandsbådens atmosfære blive ødelagt mindre end otte minutter efter lugens lukning. Deter dog ikke sandsynligt, at det har stået på så længe.

Kilde: Retsbogen fra Københavns Byret

Ekstra Bladet har været i kontakt med anklager Jakob Buch-Jepsen, som ikke har kommentarer til Østre Landsrets kendelse.

Det har ikke været muligt at få kontakt til Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark. Hun skrev efter byrettens kendelse til Ekstra Bladet:

- Den afgørelse af vi selvfølgelig ikke enig i, og den kæres.

Sagens anklager, Jakob Buch-Jepsen fortalte i retten, at en kaptajnløjtnant fra Søværnet har undersøgt ubåden, efter den blev hævet fra bunden af Køge Bugt, og hun sår tvivl om, om en ulykke kan være sket, som Peter Madsen har forklaret, hvilket forsvareren har fremsat en række indsigelser imod.

15. november 2017 sendte Peter Madsens forsvarer, Bettina Hald Engmark, et svar fra Peter Madsen til kaptajnløjtantens rapport, hvor Peter Madsen opstillede de tre scenarier.

Retssagen mod Peter Madsen fortsætter i morgen.

Kom med om bord på Nautilus: Her er Madsens nye forklaring