Må naboen glo ind på mig?

Er din nabo en tand for nysgerrig og kigger ofte ind på dig og din familie? Læs her, om du kan beskytte privatlivet og nægte naboen at kigge ind på din grund

Så længe naboen færdes på sin egen grund, er det umiddelbart svært at gøre noget ved, at naboen glor på dig. Foto: Jesper Ray
Så længe naboen færdes på sin egen grund, er det umiddelbart svært at gøre noget ved, at naboen glor på dig. Foto: Jesper Ray

Hvis naboen får bygget en 1. sal på huset, opfører en hævet terrasse eller fælder de træer i hjørnet af haven, som skærmede af for indblik til din have, kan det sætte naboskabet på prøve. For hvad nu, hvis naboen går og glor på dig konstant?

Forstyrrelser i privatlivets fred er en af de almindeligste årsager til, at der opstår gnidninger naboer imellem. Få et overblik over, hvad loven siger om, hvor meget din nabo må følge med i dit liv hen over hækken.

Læs også: Nabostridigheder i etageejendomme

Hvornår er indbliksgener væsentlige?

Ifølge en anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut vil en vurdering af, om indbliksgener er væsentlige, bl.a. afhænge af områdets karakter.

  • Tæt og høj bymæssig bebyggelse: Indbliksgener hører med til at bo i byen. Større tolerance fra beboere forventes.
  • Områder med karrébebyggelse i flere etager: Indbliksgener kan næppe undgås.
  • Områder med fritliggende enfamiliehuse: Indbliksgener kan sjældent helt undgås, særligt ikke, hvis boligerne har mere end 1 plan. Dog lægges der mere vægt på privatliv her.

Svært at gøre noget ved, at naboen glor på dig
Umiddelbart er der ikke så meget, du kan gøre. Så længe naboen færdes på sin egen grund, er det svært at kontrollere, hvor naboen må vende blikket hen. Vil du klage over indbliksgener, skal der sandsynligvis være tale om grove forseelser fra naboens side som fx decideret beluring med kikkert. I så fald vil der være tale om en overtrædelse af Straffelovens §264a, og du kan melde din nabo til politiet.

Snak med naboen eller skærm haven af
Selvom det kan være et ømt emne at tage op, er det altid en god idé at snakke med naboen om de ting, der generer dig i naboskabet også hvis du føler, at naboen har luret på dig og din familie.

Fortæl, hvordan du oplever det. Måske kan I finde en fredelig løsning?

Du kan også overveje at plante træer og buske, så du får skærmet nogle områder af haven af, hvor du frit kan være uden øjne i nakken.

Læs også: Må du hjælpe naboen – uden at spørge først?

Sådan er reglerne om indbliksgener
Bygningsreglementet beskytter dig mod indbliksgener Netop for at undgå situationer, hvor en boligejer føler sig beluret af naboen, er der en række krav til bygningers udformning i Bygningsreglementet BR18.

  • Vinduer, altaner og lignende må bl.a. ikke medføre væsentlige indbliksgener for naboen. Der findes ingen præcis angivelse af, hvad der kan karakteriseres som 'væsentlig'. Det er op til kommunen at vurdere i hver enkelt sag.
  • Hævede opholdsarealer må ikke være tættere på skel end 2,5 meter i parcelhusområder og 5 meter i sommerhusområder. Et opholdsareal er hævet, hvis det er etableret 30 cm eller mere over naturligt terræn.
  • Afstand til skel. Naboen må ikke bygge tættere på skel end 2,5 meter, med mindre der er tale om mindre bygninger som garager eller udhuse.
  • Højden på nabohuset reguleres af det skrå højdegrænseplan. Med det skrå højdegrænseplan udregnes, hvor høje bygningsdele tættest på skel maksimalt må være. Det sker ved at gange afstanden til skel med 1,4. Dvs., ligger nabohuset 3 meter fra skel, må det være 4,2 meter højt. Gavltrekanter og tagudhæng regnes dog ikke med og må derfor godt være højere.
  • Højde på et hus i skrånende terræn måles fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes af kommunen. I den proces tages højde for terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omkringliggende bebyggelse.

Undgå indbliksgener - bliv hørt inden byggeriet går i gang
Som nabo har du krav på at blive hørt, hvis naboen ønsker at bygge noget, som ikke lever op til kravene i fx Bygningsreglementet. I andre tilfælde kan det også komme på tale, at du bliver hørt efter reglerne om partshøring. Det kræver, at byggeriet, selvom det opfylder reglerne, kan formodes at udsætte dig for konkrete, væsentlige gener.

I begge tilfælde får du mulighed for at komme med indsigelser, inden byggemyndigheden træffer en afgørelse.

Læs også: Må du save grene af naboens træ?

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

89 kommentarer
Vis kommentarer