802 milliarder: Betaler danskerne nok i skat?

Uligheden i Danmark er den 5. laveste i en international sammenligning af 36 OECD-lande, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS, der netop har udgivet ny analyse om ulighed og indkomst. Men skal vi være mere lige?

I 2018 betalte danskerne lige over 802 milliarder i skatter og afgifter. Lyder det fair?
I 2018 betalte danskerne lige over 802 milliarder i skatter og afgifter. Lyder det fair?

- At Gini-koefficienten ikke er højere end 28,7 pct. skyldes en kraftig omfordeling via skatter og ikke mindst offentlige overførsler.

- Ser man på den samlede private indkomst (dvs. lønindkomst, kapitalindkomst, selvstændiges indkomst mv.), så udgør uligheden målt ved Gini-koefficienten 45,9 pct. i 2018.

Mere lige med skat og overførselsindkomster
- I denne opgørelse er der ikke indregnet skatter og overførselsindkomster. Dvs., at personer, der ikke arbejder (og som ikke har fx lønindkomst og renteindkomst mv.), har en indkomst på 0 kr. i denne opgørelse.

Danmark er på en femteplads i lighed
- Hvis overførselsindkomster (fx folkepension, førtidspension, dagpenge mv.) indregnes, så reduceres uligheden målt ved Gini-koefficienten fra 45,9 til 32,1 pct. (en reduktion på 13,8 pct. point) i 2018.

- Indregnes endvidere det danske skattesystem, der er progressivt (personer med høje indkomster har højere gennemsnitlig skatteprocent end personer med lave indkomster), så reduceres Gini-koefficienten yderligere med 3,4 pct. point til 28,7 pct.

Sådan skriver CEPOS i deres 'Fordelingspolitisk Redegørelse 2020', der beskriver og analyserer udviklingen i indkomster, ulighed og incitamenter. Og som bl.a. illustrerer, hvor meget den danske velfærdsstat omfordeler.

Hvis én person tjente alle penge i Danmark

Gini-koefficienten er det mest udbredte mål for uligheden.

Hvis alle havde præcis de samme indkomster, ville Gini-koefficienten være 0, mens den ville være 100 pct., hvis én person havde al indkomst, og resten af befolkningen dermed ikke havde nogen indkomst.

Jo større Gini-koefficienten er, jo mere ulige er indkomsterne fordelt.

CEPOS har på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre beregnet Gini-koefficienten for de disponible indkomster i 2018 (indkomst fratrukket skatter) til 28,7 pct.4

Kilde: CeposSelv Sverige er mere ulige
I analysen - der har regnet på tal fra 2018 - kan man bl.a se. at Danmark er det femte-mest lige land, når man bruger Gini-målestokken. Og at uligheden faktisk faldt under Lars Løkke.

 

- Uligheden er mindre i Danmark end i Sverige. Selv med en afskaffelse af topskatten vil Danmark fortsat være mere lige end Sverige.

- Andelen af borgere, der har en indkomst på under halvdelen af medianindkomsten, er den 3. laveste i OECD.

- Det understreger også, at Danmark er et land med en meget lige indkomstfordeling.

- Danmark har desuden den 2. laveste andel af børn i lavindkomstgruppen (under 50 pct. af medianindkomsten), siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS i pressemeddelelsen, men hvad siger du?