Vindmølle-vrede: Det blæser jo næsten ikke i Viborg

nationen! har modtaget et brev fra en gruppe borgere i Viborg, der kæmper mod et kæmpevindmølle-projekt ved Tjele Langsø - i et område, hvor vind-ressourcerne kun er 'middelgode'.

Screenshot fra Lokalplan forslag 512(Viborg Kommune)
Screenshot fra Lokalplan forslag 512(Viborg Kommune)

- I foråret 2016 indgav 2 store lodsejere ansøgning til Viborg Kommune om opstilling af mellem otte og ti 150 meter høje vindmøller på deres jord ned mod Tjele Langsø.

- 1 år senere blev projektet afvist.


(screenshot fra lokalplanforslaget)

- Borger-protesterne blev altså taget til følge, og den daværende borgmester udtalte, at der ikke var plads til flere vindmøller i kommunen.

- Det forlød, at det eneste sted man kunne opstille møller var på det militære øvelsesterræn i Finderup.

Vi mener det er ulovligt
Sådan indleder Hans L, Bent, Niels, Nancy, David, Elisabeth , Lene, Sine. Jette og Orla et brev til nationen! om de vindmøller, der er på vej i det naturskønne område ved Tjele Langsø.

Se forslaget her (pdf)

Hans og vennerne mener nemlig ikke, at de giver mening, at der nu igen er liv i projektet – det blæser f.eks. ikke ret meget i området, og der er også nogle gæs, der kan blive kede af møllerne.
Deres brev – som nationen! har bedt Viborg Kommune om at kommentere – fortsætter derfor sådan:

- I begyndelsen af 2017 begynder Apple så et byggeri af datacenter i Foulum.

- De 2 lodsejere indsender  fornyet ansøgning i foråret 2018 men nu med European Energy – Apples samarbejdspartner – som mølleopstiller.

- Projektet er - som vi ser det stadig ulovligt - idet det grænser op til EU fuglebeskyttelses område. Ifølge reglerne skal der være bufferzone på 500m m. til natura 2000/fuglebeskyttelsesområder.

Danmark skal beskytte sædgåsen
- Mærkværdigvis - men meget belejligt for ansøgerne - ophæves områdets status som fuglebeskyttelsesområde i november 2018 ved magistrel beslutning!

- Det mener vi er ulovligt, da EU skal godkende ændringer i EU habitatområder, og det er os bekendt ikke sket.

- Vi mener også at kommunen overtræder andre regler for vindmølleopsætning, som netop i sin målsætning har forpligtet sig til at værne om det nævnte natura 2000 område, som især vedrører den fredede skandinaviske Taiga sædgås, der har efterår/vinter fourageringsområde i og omkring Tjele Langsø.

- Danmark har underskrevet en international aftale om at beskytte taigasædgåsen.

- Protester mod projektet er indgivet af bl. a. Danmarks Ornitologske Forening, Svensk Ornitologisk Forening, Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. 600 borgere har protest-underskrevet.

8 store vindmøller i en vindfattigt område
- Med et el-forbrug svarende til 4% af Danmarks – 1400 Gigawat – ækvivalent med produktionen fra  150-200 vindmøller - vil Apple gerne være ’grøn’ .

- De 8 vindmøller syner da af noget, men er  i sammenligning med ovenstående forbrug et rent ’paradeprojekt’.

- Tilmed skal de opstilles i et af de mest vindfattige områder i DK.

Kortet fra firmaet emd.dk viser vind i 45 meters højde, men noget tyder på, at kritikkerne af vindmøllerne i Viborg, har ret. (Screenshot fra emd.dk)
Kortet fra firmaet emd.dk viser vind i 45 meters højde, men noget tyder på, at kritikkerne af vindmøllerne i Viborg, har ret. (Screenshot fra emd.dk)
 

- Men - som i flere andre forhold i Viborg Kommune – bliver borgerne ikke hørt, skriver Hans, Bent, Niels, Nancy, David, Elisabeth , Lene, Sine. Jette og Orla, men i det svar kommunen har sendt på nationens! tre spørgsmål, anfører kommunens direktør for Teknik & Miljø, at borgerne faktisk har fået to muligheder for at protestere:

1. Hvad siger I til, at borgerne ikke vil have vindmøllerne?

- Borgerne er i deres gode ret til at mene, hvad de vil, og de har også haft mulighed for at gøre opmærksom på deres meninger.

- Når vi planlægger et vindmølleområde, siger loven, at der skal være to høringsprocesser.

- Her kan borgerne komme med bemærkninger, spørgsmål og synspunkter mv. Alt går videre til politikerne, der behandler sagen, og det indgår på den måde i den beslutning, politikerne snart skal  tage. Som i alle andre større anlægsprojekter.

2. Hvor vigtige er disse Tajga sædgæs for jer?

- Tajga sædgæssene er en dyreart, der har behov for beskyttelse. Viborg Kommune skal lave en vurdering af konsekvenserne for miljøet (en såkaldt VVM-rapport), inden der evt. stilles vindmøller op.

Rapporten er lavet, den har været i høring og skal nu behandles i Klima- og Miljøudvalget - og endelig i Byrådet.

3. Kan I bekræfte, at det ikke blæser ret meget i Tjele?

- Det fremgår af miljørapporten, at vind-ressourcerne i området er middelgode, skriver Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik & Miljø fra Viborg Kommune, men hvad siger du?