Aftale: Nye badebroer og grøftekanter skal åbne naturen

Grøftekanter skal omdannes til grønne oaser i byen. Og på landet skal stier og badebroer give bedre adgang

Foto: Jakob Stigsen Andersen
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Et flertal i Folketinget indgik fredag en aftale om en naturpakke, som blandt andet skal give danskerne bedre adgang til naturen.

Danskerne bor i stigende grad i de større byer, og besøg i naturen er ikke længere en almindelig aktivitet for børn og unge. Men det skal aftalen ændre på, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Vi har været ambitiøse for at sikre os mod tilbagegang i biodiversiteten og for at sikre, at danskerne får adgang til naturen, også i byerne, siger Esben Lunde Larsen ved præsentationen af aftalen.

Aftalen lægger op til, at der skal skabes bedre vilkår for vilde dyr og planter i byerne ved at udnytte de grønne muligheder i byerne, som allerede findes - og skabe nye.

Dansk politik De Konservative får opfyldt kvælstofkrav i Naturpakken

Det kan blandt andet være langs vejstrækninger, grøftekanter og cykelstier, hvor der er mulighed for at styrke dyrelivet og adgangen til en lille naturoplevelse midt i byen.

Også uden for de store byer skal adgangen til naturen styrkes. Med landdistriktsprogrammet er der afsat midler til at sikre skov, pleje af lysåben natur og etablering af vådområder.

Her er der ifølge aftaleparterne et uudnyttet potentiale for naturoplevelser, i takt med at dyrelivet vinde frem i de nye områder. Men lodsejere og myndigheder efterlyser støtte til at åbne for naturen i de nye områder.

Derfor afsættes der nu penge til, at kommuner, stat og lodsejere kan etablere friluftsfaciliteter i forbindelse med de nye naturprojekter under landdistriktsprogrammet, fremgår det af aftalen.

Pengene kan bruges til etablering af eksempelvis vandrestier, fugletårne, sheltere, badebroer eller cykelruter.

FAKTA: Naturpakke skal give mindre kvælstof og mere skov

Partierne i blå blok er torsdag blevet enige om indholdet i "Aftale om Naturpakke". Herunder kan du læse nogle af de væsentligste punkter i aftalen:

* Kvælstofreducerende tiltag

Den planlagte ordning om såkaldte efterafgrødning i Landbrugspakken bliver udvidet med knap 66.000 hektar efterafgrøder, hvilket svarer til samlet cirka 630 ton mindre udledt kvælstof i 2017 og 2018. Det koster i alt 50,7 millioner kroner.

* Biodiversitetsskov

Der skal udlægges i alt 13.300 yderligere hektar skov til såkaldt biodiversitetsformål, således at det samlede areal med blandt andet urørt skov kommer op på cirka 25.000 hektar.

Langt det meste af arealet - 19.000 hektar - skal herefter bestå af urørt skov. Private skovejere får mulighed for at bidrage med skovarealer mod at blive kompenseret på anden vis.

* Naturplan Danmark

Naturplan Danmark, som SR-regeringen stod bag i 2014, har fået foretaget et såkaldt serviceeftersyn af de blå partier, som har valgt at videreføre syv konkrete naturindsatser for i alt 98,2 millioner kroner.

* Bynatur og friluftsliv

Der indledes et samarbejde med kommunerne om at udpege områder, der skal give danskere bedre mulighed for at benytte sig af naturens tilbud tættere på byen.

* Afbureaukratisering

Der skal skabes en mere "enkel og sammenhængende" lovstruktur på natur- og landbrugsområdet. Partierne vil blandt andet arbejde for, at EU's regler om blandt andet landbrugsstøtte ikke forhindrer synergi mellem landbrug og naturhensyn i Danmark.

Det skal blandt andet gøres lettere og mere attraktivt for landmænd at udlægge små naturarealer på bedrifterne.

* Økonomi

Naturpakken har initiativer for i alt 363,5 millioner kroner over fire år. Pengene findes blandt andet på den såkaldte kvælstofreserve og ved omprioriteringer inden for Miljø- og Fødevareministeriets budget.

Kilde: Aftale om Naturpakke

10 kommentarer
Vis kommentarer