Se alle punkterne: Her er Mettes store plan

Lindholm droppes, CO2 skal reduceres med 70 pct., og der indføres minimumsnormeringer i daginstitutioner

Mette Frederiksen var glad, da hun præsenterede sin nye forståelsesaftale bag hende som kommende statsminister. Foto: Jens Dresling
Mette Frederiksen var glad, da hun præsenterede sin nye forståelsesaftale bag hende som kommende statsminister. Foto: Jens Dresling

Mette har en plan.

Helt konkret 18 sider med politiske forståelser og aftaler mellem partierne i rød blok. Det er det papir, som Mette Frederiksen om kort tid kan danne en socialdemokratisk regering på baggrund af.

Ekstra Bladet dykker her ned i de vigtigste punkter:

Mettes plan punkt for punkt

PÅ KLIMAOMRÅDET:

En ny regering vil:

 • Indføre bindende mål. I det førstkommende folketingsår vil en ny regering fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål, indeholdende:  
 • Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct.
 • At Klimarådet skal bistå en ny regering.
 • At der foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går med målene.
 • Sikre flere elbiler
 • Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030. 
 • Igangsætte initiativer der skal sikre mere bæredygtig flytransport.  
 • Sikre klimabidrag fra landbruget.
 • Bekæmpe plastikforurening og sikre bedre beskyttelse af drikkevand. Højere afgifter på plastik samt en plastikhandlingsplan skal bidrage til at reducere plastikforbruget og sikre færre emballagetyper.
 • Tage ansvar for mere ambitiøse mål i EU og styrke det grønne diplomati. EU startede som en kul- og stålunion. En ny dansk regering vil sætte det mål, at EU i fremtiden bliver en klimaunion.  
 • Skabe større biodiversitet og mere skov. Der er brug for mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder.
 • Hæve målene for økologi og styrke indsatsen mod madspild.

******************************

PÅ BØRNEOMRÅDET:

En ny regering vil:

 • Bekæmpe børnefattigdom. Uanset børns baggrund og deres forældres situation skal det sikres, at alle børn i Danmark vokser op under ordentlige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.
 • Styrke folkeskolen. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Derfor vil en ny regering aktivt bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”.
 • Satse på uddannelse. Med den førstkommende finanslov vil en ny regering foreslå at afskaffe omprioriteringsbidraget og dermed stoppe de årlige nedskæringer på uddannelse.
 • Fremme børn og unges trivsel. En national handlingsplan for mental sundhed og en gennemgang af særligt uddannelsessystemet skal identificere tiltag, der fremmer børn og unges trivsel og mindsker ”præstationskulturen”.
 • Sikre uddannelser i hele landet. Alle unge skal have gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor i landet de bor.
 • Styrke fremtidens løsninger. Det er gennem vores uddannelser og forskningsinstitutioner, at vi skal få nye ideer og finde løsninger på de problemer, vores samfund står over for.

******************************

PÅ VELFÆRDEN:

En ny regering vil:

 • Øge værdigheden i ældreplejen. Med det mål at give de ældre mest mulig selvbestemmelse og værdighed igangsættes et arbejde, der skal reducere unødvendige dokumentationskrav, kontrol og minuttyranni i ældreplejen og dermed frigøre tid til arbejdet med den enkelte ældre. 
 • Regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse. 
 • Kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes og at forholdene for patienter, herunder vilkårene for fødende, forbedres. 
 • Der uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet. Samtidig skal det sikres, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.  
 • Der skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner. 
 • Der iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet. 
 • Der nedsættes et behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet. 
 • Der tages initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsenet.  
 • Der tages initiativer med henblik på at sikre at færre ryger, særligt at færre unge begynder at ryge. Som led heri hæves afgifterne på tobak.  
 • Der udarbejdes en status på kvalitetsfondsbyggerierne. 
 • Løfte psykiatrien. En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien
 • Heunder:
 • - Flere sengepladser i psykiatrien. 
 • - En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.
 • Forbedre mulighederne for mennesker med handicap.
 • Forbedre indsatsen for og nedbringe antallet af hjemløse.
 • Mindske egenbetalingen ved tandpleje – og helst gør det helt gratis – for de mest socialt udsatte. 
 • Igangsætte et opgør med de kviklån, som fanger mennesker i uoverskuelig gæld. 
 • Give de mest udsatte stofmisbrugere et id-kort, der skal sikre dem mere hjælp og værdighed. 
 • Præcisere forbuddet mod at etablere eller opholde sig i såkaldte utryghedsskabende lejre og politiets dertilhørende mulighed for at udstede et zoneforbud, så det tydeliggøres, at hensigten er at sætte ind over for personer, der har etableret sig i permanente lejre og ikke hjemløse, der er tvunget til at overnatte udendørs. 
 • Undersøge, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler. 
 • Sikre bedre ligestilling. En ny regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. En ny regering vil blandt andet på baggrund af Straffelovsrådets anbefalinger hvad angår muligheden for at gennemføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse tage initiativ til lovgivning. 

******************************

PÅ ØKONOMIEN:

En ny regering vil:   

 • Give bedre muligheder for fuldtid, mindre sygefravær og frafald mv. Flere deltidsansatte i den offentlige sektor, som ønsker at gå på fuldtid, bør have mulighed for det.
 • Sikre at flere bidrager. En målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats kan bidrage til, at flere flygtninge og familiesammenførte kommer i arbejde. Flere af de 50.000 unge, der hverken er i uddannelse eller arbejde, skal i gang. E
 • Mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det skal sikre, at virksomheder eller velfærdsinstitutioner, der har en konkret mangel på arbejdskraft, på minimum faglært niveau, hurtigt og ubureaukratisk kan tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
 • Opkvalificering af ufaglærte. Gennem investeringer i forskning, uddannelse og opkvalificering kan produktiviteten og lønmodtagernes kompetencer øges. 
 • Sikre gode og stabile rammevilkår for dansk erhvervsliv. Det skal bidrage til at øge dansk eksport og fremme den danske konkurrenceevne.
 • Forbedre arbejdsmiljøet og styrke indsatsen mod social dumping.
 • Tage initiativ til en kritisk gennemgang af udvalgte reformer. Det vil omfatte de store reformer, som de seneste år er gennemført på beskæftigelsesområdet, herunder førtidspensionsreformen. Målet skal være at rette op på de dele af reformerne, som desværre har medført, at mennesker er kommet i klemme i systemet.  
 • En ny regering vil vurdere om mulighederne for at opnå dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder, i konkrete tilfælde, kan udvides udenfor de største byer.
 • Sikre demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur.

******************************

PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET:

En ny regering vil: 

 • Arbejde for et mere humant asylsystem.
 • Hjælpe mere og flere. Særligt i Afrika.
 • Fremme integrationen i Danmark. En ny regering vil føre en politik, der styrker integrationen og det forhold, at mennesker, uanset hvor kort eller lang tid de opholder sig i Danmark, bidrager til samfundet, lærer sproget og kommer i beskæftigelse.
 • Mennesker mødes med en klar forventning om at bidrage, så ingen overlades til en passiv tilværelse på sociale ydelser.  
 • At integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres og om muligt styrkes.  
 • Har forventning om, at alle udlændinge – også flygtninge på midlertidigt ophold – bidrager til samfundet, mens de er her.
 • At de cirka 70 børn, der er kommet i klemme på grund af integrationsvurderingerne fra 2016 og til nu, hjælpes ved, at de får tre måneder til at ansøge om familiesammenføring.
 • Nyt udrejsecenter for børnefamilier. En ny regering vil respektere de grundlæggende principper i asylsystemet, og derfor fastholde, at asylansøgere, der har fået et endeligt afslag på deres ansøgning, skal rejse hjem. Børnene ud af Sjælsmark
 • Genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge.
 • Udrejsecenter til udvisningsdømte. En ny regering vil arbejde for, at kriminelle udvisningsdømte udsendes af Danmark hurtigere end i dag.

******************************

PÅ DEMOKRATI OG SAMMENHÆNGSKRAFT:

En ny regering vil: 

 • Lede den offentlige sektor på en ny måde. Der er brug for et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde.
 • Styrke skattevæsenet. Tilliden til skattemyndighederne er på mange måder fundamentet for den høje danske skattemoral hos det store flertal af borgere og virksomheder.
 • Styrke den danske arbejdsmarkedsmodel. Det skal ske i samarbejde med parterne samt ved at se på, hvordan de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked kan organiseres.
 • Kortlægge og afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv og udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet. 
 • Igangsætte et udredningsarbejde, der skal anbefale tiltag, som kan styrke tilliden til centraladministrationen, medierne og de politiske beslutningsprocesser samt følge op på den beretning, Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget afgav om parlamentariske undersøgelser. 
 • Styrke dansk public service. Efter folketingsvalget er der ikke længere flertal bag medieaftalen.
 • For at sikre respekten for demokratiske beslutninger vedrørende kommissioner nedsat af Folketinget skal det sikres, at igangsatte undersøgelser færdiggøres, for eksempel ved at indføre krav om at en regering ikke selv kan beslutte at nedlægge en kommission

452 kommentarer
Vis kommentarer