Rasmus Paludan idømt bøde på 30.000 kroner

Plus omkostninger på 17.500 kroner: Kaldte politi og anklager for kriminelle og i korrumperet ledtog

Ramus Paludans stalkersag blev diskuteret i onsdagens udgave af 'Ekstra Bladets valgmorgen' i går. Se diskussionen her.
Følg Politik

Ved du noget?

Indsend billede el. video

Maks. 5MB

Rasmus Paludan skal betale 30.000 kroner til statskassen for som advokat at have svinet både politi og anklagemyndighed til.

Det slår Københavns Byret fast i en dom afsagt for mindre end en uge siden - altså under den igangværende valgkamp. Dommen er en stadfæstelse af en kendelse, som Advokatnævnet i oktober 2017 afsagde over advokaten, som i øjeblikket kæmper for at komme i Folketinget.

Ud over smækket på 30.000 kroner skal han betale sagsomkostninger på 17.500 kroner til Advokatnævnet.

Ifølge nævnets kendelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, har Paludan 'udsat navngivne medarbejdere ved henholdsvis politiet og anklagemyndigheden for en unødig og grov krænkelse'.

Bag klagen over Paludan står politiet - hvilken kreds er anonymiseret i kendelsen.

Medie: Paludan chikanerede ung mands forældre

Langer ud efter anklager
I sagen, hvor Paludan lagde sig ud med lovens lange arm, fremsatte han på vegne af en klient et erstatningskrav på 6400 kroner, fordi klienten ad to omgange havde været frihedsberøvet af politiet og mistænkt for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Paludan hævdede, at klienten 'under visitationen havde været udsat for en særlig indgribende legemsundersøgelse, idet han var blevet beordret til at hoppe op og ned og trække ud i sine underbukser, så politiet kunne kontrollere, om han gemte euforiserende stoffer ved kønsorganerne'.

Ifølge Paludan foregik dette, mens 'en række udenforstående civile personer overværede episoden'.

Forløbet fik Paludan til at klage til anklagemyndigheden, hvor han blandt andet mistænker, at anklageren 'er i korrumperet ledtog med de politifolk, der foretog frihedsberøvelserne'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Paludan har groft tilsidesat god advokatskik, fastslår Københavns Byret. Foto: Philip Davali
Rasmus Paludan har groft tilsidesat god advokatskik, fastslår Københavns Byret. Foto: Philip Davali
 

Groft
I en anden sag sendte Paludan som advokat for en anden klient i januar 2017 en mail til landsretten med kopi til anklagemyndigheden, hvori han beskriver to 'polititjenestemænd mistænkt for forbrydelse i offentlig tjeneste' som løgnere.

Han hævder også, at politiet har ladet en af 'de 2 mistænkte kriminelle' opsøge hans klient i fængslet og ifølge ham presse den pågældende.

Præsenteret for klagen forsøgte Paludan forgæves at få Advokatnævnet til at afvise sagen. Subsidiært påstod han frifindelse, da han mente, at klagen 'er åbenbar grundløs'.

Det vurderede Advokatnævnet ikke. I stedet fandt man, at Rasmus Paludan groft havde tilsidesat god advokatskik og lagde særlig vægt på, at Paludan 'omtalte de navngivne medarbejdere som værende korrupte, mistænkte for forbrydelser i offentlig tjeneste og mistænkte kriminelle'.

Politi har brugt 41 millioner kroner på Paludan-demoer

Ikke første bøde
Paludan gik således 'langt videre end berettiget til varetagelse af sine klienters interesser', lyder det blandt andet.

I Advokatnævnets afgørelse fremhæves, at Paludan tidligere har tilsidesat god advokatskik. Sagen fra februar 2017 udløste en bøde til Paludan på 10.000 kroner.

Den klagesag udsprang af en strid om, hvorvidt politiet kunne tillade sig at beslaglægge penge på en bankkonto, som tilhørte Paludans klient. Byretten har ifølge Advokatnævnet stadfæstet afgørelsen, hvorefter Paludan har indbragt dommen for landsretten.

Ifølge Advokatnævnet har den gamle afgørelse ikke haft indflydelse på fastsættelsen af den 30.000 kroner store bøde.

Paludan skal inden 14 dage fra domsafsigelsen betale bøde og sagsomkostninger.

Sådan kan advokater sanktioneres

Advokatnævnet har en række sanktionsmuligheder over for advokater, der overtræder god advokatskik. Udgangspunktet er en normalbøde på 10.000 kroner. Den gives typisk første gang, advokaten overtræder god advokatskik, hvis ikke der er formildende eller skærpende omstændigheder.

Advokatnævnet foretager altid en konkret vurdering, men bødeniveauet stiger typisk, jo flere sanktioner man får.

Har advokaten på forskellige måder overtrådt god advokatskik i samme sag, vil Advokatnævnet typisk kumulere forholdene, så f.eks. to overtrædelser tæller med hver for sig i den samlede bøde.

Hvem kan klage over en advokat?

For at klage over en advokat skal man have en retlig interesse. Det betyder typisk, at man selv har været involveret i sagen. Der er således som udgangspunkt retlig interesse ved en klage over sin egen advokat eller modpartens advokat.

En myndighed som for eksempel politiet kan også indgive klager over advokater. Derudover kan Advokatrådet rejse en sag ved Advokatnævnet.

Hvornår ryger bestallingen?

Advokatnævnet frakender i praksis kun en advokat retten til at drive advokatvirksomhed, hvis Advokatrådet har nedlagt påstand herom.

Kriteriet for frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed fremgår af retsplejeloven, hvoraf fremgår, at overtrædelsen af god advokatskik skal være grov, eller der er skal være tale om gentagne overtrædelser. Der kan endvidere ske betinget eller midlertidig frakendelse.

Advokatrådet kan som led i sit tilsyn med advokaterne indtræde i verserende adfærdssager, hvis rådet mener, at betingelserne for frakendelse er til stede.

Frakender Advokatnævnet en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed, bliver kendelsen offentliggjort med navns nævnelse. Det er som udgangspunkt også tilfældet ved bøder  på 20.000 kr. og derover.

En frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed kan til enhver tid ophæves af nævnet.

Både en bøde og frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed kan indbringes for domstolene.

Kilde: Advokatnævnet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anker til landsretten

Da Paludan torsdag aften - på en skrattende dårlig telefonforbindelse, så vi er nødt til kortvarigt at afbryde - besvarer Ekstra Bladets spørgsmål, er sagen 'en storm i et glas vand'.

- Fordi jeg kan sige, at det er en meget gammel sag. Det er foregået for flere år siden. Og for det andet, er jeg jo ikke enig. Jeg er ikke enig med Advokatnævnet eller byretten. Derfor anker jeg selvfølgelig sagen.

- Er den allerede anket?

- Nej, den er ikke allerede anket, men man har jo fire uger til det, så det tager jeg stille og roligt.

Gider ikke besværet
Advokatnævnets afgørelse, som Københavns Byret 10. maj i år stadfæstede, er ikke den eneste klage, som har udløst en bøde til Paludan. Den kendelse, som gav bødesmæk på 10.000 kroner, har byretten også indbragt for landsretten.

- Nej, den er for en gang i oktober, siger Paludan.

På trods af at han som politiker fremhæver ytringsfriheden som noget af det vigtigste i det danske demokrati, orker han ikke i lige så høj grad at udfordre Advokatnævnet, som i yderste konsekvens kan ramme ham på hans levebrød.

- Og jeg er ikke enig, men det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke kan tilpasse min retorik til det, Advokatnævnet mener – mere fordi jeg ikke gider besværet. Det er mere det, det handler om.

- Besværet – det skal jeg lige forstå?

- Jeg gider ikke besværet med at skulle forsvare mig i Advokatnævnet over sådan nogen, der føler sig forsmåede over diverse kritiske udtalelser. Og så formulerer jeg dem bare på en måde, som er mildere i form, men som stadig er klare i kritikken. Og så må man jo altså sige, at nu har jeg immervæk arbejdet fem år, hvor jeg har haft masser af kontakt med både andre advokater og politiet og klienter i et væk. Så det taget i betragtning synes jeg ikke, at to sager, hvor der udtales kritik er noget særligt.

Artiklen fortsætter under billedet...

 

Don Quijote
- Jeg skal lige forstå, at det, du siger med, at du ikke gider besværet – betyder det, at du har ændret din tone efter klagerne?

- Det betyder, at jeg er blevet mere opmærksom, selvfølgelig, når nu at der er forskellige politimyndigheder, der bliver så sure, men generelt er jeg da mere opmærksom i forhold til, at jeg gider ikke besværet med, at de begynder at klage over tonen, og så -  ikke fordi jeg er enig - jeg er ikke enig, men det er bare ligesom Don Quijote-kampen mod vindmøller, ikke? Så det er ikke en kamp, jeg gider at bruge energi på. Så derfor vil jeg hellere bare prøve at formulere det, så de ikke går amok. Det er bare det.

- Men du har stadig samme syn på de pågældende, som du har mistænkt for at være kriminelle og korrumperede?

- Den første sag handlede jo om, at jeg syntes, at efterforskningen var amatøragtig. Til det var der bare at sige, at der var der flere kolleger, jeg talte med, som måbede og sagde: ’Jamen, hør nu her, det ville forsvarsadvokater sige i enhver sag: ’At efterforskningen har været dårlig’. Det er et fuldstændig standard-udtryk., siger Paludan, som formulerede sig anderledes.

Mistænkeligt
Han skrev, at han mistænkte, at anklageren 'er i korrumperet ledtog med de politifolk, der foretog frihedsberøvelserne' af en klient.

Politiet beklagede ifølge Advokatnævnets kendelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at man ved en fejl ikke havde rapporteret samtlige skridt, politiet havde taget i forbindelse med en efterforskning af Paludans klient, som var mistænkt for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

- Det er da mistænkeligt, at man ikke rapporterer omkring, at en er blevet undersøgt på kønsorganerne. At der ikke ligger nogen rapport om det, og man svarer mig: ’Det findes ikke – det er aldrig sket’, siger Paludan, som vurderer, at det først var, da han skærpede retorikken, at politiet indrømmede, at der var begået fejl.

- Fastholder du, at du har de pågældende fra politiet og anklagemyndigheden mistænkt for at være kriminelle og korrumperede?

- Jeg fastholder, at det var et rimeligt mistankegrundlag på det tidspunkt. Så viste det sig så, at forklaringen var bare, at man var inkompetent i et vist omfang og ikke gik så meget op i, at man skulle lave en rapport. Men jeg forstår da godt på det tidspunkt, at jeg rejste mistanken, og det var selvfølgelig også et forsøg på at få dem til at vågne.

Har råd til at betale bøde
- Du har fået to bøder – er det noget, der kan have indflydelse på dit arbejde?

- Nej, overhovedet ikke. Nu håber jeg selvfølgelig at blive valgt til Folketinget, men ellers er det ikke det, fordi det, man også lægger vægt på, er, om det er et fortsættende problem. Der er gået adskillige år, hvor der ikke har været det problem.

- En bøde på 30.000 kroner er vel ikke bare peanuts?

- Nej, det er da mange penge, og det synes jeg også, er urimeligt. I øvrigt siger de da også, det ikke er en straf, griner Paludan.

- Har du råd til at betale, hvis landsretten giver byretten medhold?

- Ja, selvfølgelig har jeg det, men jo, jo – det har jeg da råd til.