Letbane kan koste brødre en halv million: Tilbudt 1000 kroner i erstatning

Brødrene Martin og Thomas Nonved risikerer, at deres ejendom bliver væsentligt mindre værd på grund af opførslen af en letbane i Odense

Martin (tv.) og Thomas (th.) foran ejendommen på Middelfartvej. Foto: Anders Brohus
Martin (tv.) og Thomas (th.) foran ejendommen på Middelfartvej. Foto: Anders Brohus

1000 kroner.

Det er, hvad brødrene Thomas og Martin Nonved er blevet tilkendt i kompensation for, at Odense Letbane vil hænge en kørestrømsledning op på deres ejendomsfacade.

Og det står ifølge brødrene på ingen måde mål med det værditab, de står overfor.

- De vil sætte en kørestrømsledning op på væggen af vores ejendom. Og oprette en servitut på ejendommen, så vi ikke kan ændre noget som helst ved facaden. At de så vil give os 1000 kroner i erstatning, det er at latterliggøre os. Vi føler os til grin. De kan heller ikke fortælle om, der kommer støjgener på grund af resonans. De siger bare til os, at vi selv kan ringe til Aarhus letbane og høre, om de har nogen erfaringer, siger Thomas Nonved til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg kan risikere at stå med tre ubeboelige lejemål.

Nonved Ejendomme udlejer tre lejemål i bygningen. Foto: Anders Brohus
Nonved Ejendomme udlejer tre lejemål i bygningen. Foto: Anders Brohus
 

Taber en halv million
Thomas Nonved har fået en ejendomsmægler fra Nybolig Erhverv til at vurdere værditabet. I rapporten, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at værditabet vil være omkring en halv million kroner.

I rapporten hedder det, at:

  • Ejendommens facade skæmmes af ophænget.
  • Gener ved fremtidige renovering af ejendommen, bl.a. ved stilladsopsætning.
  • Begrænsninger i udformning af vinduer og altaner.
  • Usikkerhed om øvrige gener, fx fra rystelser, strøm, støj.

Ejendomsmægleren fra Nybolig skriver endvidere i rapporten, at han ikke er underlagt andre interesser i sagen 'end at udføre nærværende vurdering'. Samtidig skriver ejendomsmægleren under på, 'at der ikke har fundet nogen form for påvirkning sted fra rekvirenten (Nonved Ejendomme, red.)'.

- Vi føler ikke, vi har haft noget valg. De har bare trukket det ned over hovedet på os. Jeg har fra begyndelsen sagt, at jeg ikke ville have noget kabel på vores bygning. Vi synes, det er grotesk, siger Thomas Nonved.

I et svar fra Odense Letbane til Nonved Ejendomme, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at en indsigelse mod opsætningen af kørestrømsledningen skulle have været bragt for domstolene mindst seks måneder efter kommissionens beslutning om ekspropriation.

Det fremgår også på kommissionens hjemmeside.

- Det er vi på intet tidspunkt blevet oplyst om, siger Thomas Nonved.

Den billigste løsning
Fordi fristen ifølge Odense Letbane er blevet overskredet, betyder det, at Nonved Ejendomme kun har mulighed for at klage over erstatningens størrelse men ikke over selve den omstændighed, at kørestrømsledningerne skal opsættes.

Thomas Nonved forstår ikke, at Odense Letbane ikke bare sætter master op til ledningerne istedet. Han tror, det er fordi Odense Letbane vælger den billigste løsning.

Kørestrømsledningerne skal monteres på hjørnet af ejendommen. Foto: Anders Brohus
Kørestrømsledningerne skal monteres på hjørnet af ejendommen. Foto: Anders Brohus
 

Ekstra Bladet har været i kontakt med Odense Letbane, der ikke kommenterer enkeltsager, men dog forklarer, hvorfor de valgt denne løsning på Middelfartvej.

I en mail skriver de:

'Omkring fravalget af køremaster på Middelfartvej, så er der tale om et valg begrundet i æstetik – ikke økonomi. Odense Kommune har i forbindelse med lokalplanen for letbanens første etape foretaget en række visuelle vurderinger af letbanens byrum. På den baggrund har kommunen bestemt, at Middelfartvej skal være friholdt for kørestrømsmaster – af hensyn til det vue ind mod byen, som den karakteristiske træallé giver på Middelfartvej. Det ønskes bevaret.'

Derudover henviser de til, at det er Ekspropriationskommissionen, der tager sig af kommunikation med de borgere, der er berørt at ekspropriation. Det er dem, det takserer, hvor stor en eventuel kompensation skal være. Ligesom det er dem, der har pligt til at oplyse borgerne om klagefristen på seks måneder.

Går hele vejen
Ekstra Bladet har talt med kommissarius Mette Plejdrup Nielsen fra Ekspropriationskommissionen, der oplyser, at de ikke kommenterer enkeltsager.

- Generelt kan jeg sige, at vi skal vurdere indgrebets størrelse. Klassisk tænker man jo på, at det handler om en borgert, der skal afstå sin ejendom, men det kan også handle om en rådighedsindskrænkning. Borgeren beholder ejendommen, men bliver pålagt nogle restriktioner i forhold til, hvordan han må agere på den, siger Mette Plejdrup Nielsen og tilføjer:

- Der er en fast procedure i forhold til kontakten med borgene, hvor vi taler om ekspropriationen og uddeler en vejledning, hvor det fremgår, at der skal gøres indsigelse indenfor seks måneder.

Hun kan ikke mindes, at der har været sager, hvor borgere har klaget over, at de ikke er blevet gjort opmærksom på fristen.

Ekspropriation

Ejendomsretten er ukrænkelig; men når almene interesser kræver det, kan man tvinges til at afstå sin ejendom helt eller delvis eller til at tåle indskrænkninger i sin rådighed over ejendommen. Det er en betingelse, at der er hjemmel i en lov, og at der betales fuld erstatning.

Kilde: Kommissarius.dk

Kommissarius fortæller også, at borgere, der ikke er enige i en given taksering, kan tage sagen videre til Taksationskommissionen. Derefter kan sagen tages videre til domstolene.

Brødrene Nonveds sag er netop nu ved at blive vurderet ved Taksationskommissionen.

- Hvis de ikke vil give mere end 1000 kroner, så hyrer vi en advokat, og så går vi hele vejen, siger Thomas Nonved.

Antal sager

I forbindelse med Odense Letbane har Ekspropriations-kommissionen oprettet sager på 450 ejendomme, hvoraf omkring ti procent af sagerne er taget videre til Taksationskommissionen, hvilket svarer til det gennemsnitlige niveau på landsplan.

Kilde: Ekspropriations-kommissionen

150 kommentarer
Vis kommentarer