Brandfolk med bøn efter raket-angreb: - Vi kommer faktisk for at hjælpe folk

BeredskabsForbundet har skrevet et åbent brev til politikerne i håb om at undgå flere af de angreb, som brandvæsnet har oplevet over nytår

Brandfolk angribes med kasteskyts og bomberør til nytår i Slagelse. Video: Morten Bøgh

Det blå blink på toppen af den røde brandbil signalerer orden. Det er et tydeligt tegn på, at her kommer der et professionelt mandskab, som vil tage sig af situationen.

Alligevel har det danske beredskab oplevet flere episoder, hvor brandfolk under indsats er blevet angrebet og beskudt med fyrværkeri.

Det har fået treenigheden BeredskabsForbundet, Danske Beredskaber og Falck Danmark til at skrive et åbent brev til Folketinget. Forhåbningen er, at de i samarbejde kan komme de modvillige borgere til livs.

Diana Sørensen, der er divisionsdirektør i Falck Danmark, forklarer, at nye tiltag er en nødvendighed i kølvandet på de seneste angreb.

- At man bliver beskudt af raketter eller møder modstand, når man kommer i et stort køretøj med et ønske om at hjælpe folk, skaber utryghed og bekymring. Det er meget uhørt, og noget som vores brandmand føler, er en anderledes situation, end de er vant til, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Her ses blandt andet et af de mindst 20 angreb, som brandvæsenet har oplevet over nytår. Foto: Morten Bøgh
Her ses blandt andet et af de mindst 20 angreb, som brandvæsenet har oplevet over nytår. Foto: Morten Bøgh
 

Derfor er der et ønske fra de involverede parter om at skabe bro mellem de unge og brandvæsenet. Diana Sørensen forklarer, at unge skal rekrutteres til brandvæsnet i en tidlig alder, så de får en større forståelse for, hvad brandvæsenets rolle i samfundet er.

- Vi vil gerne skabe mere gavn i samfundet i forhold til at sikre, at vi får nogle unge mennesker, som synes, at det kunne være interessant og som kan skabe et rekrutteringsgrundlag i fremtiden, siger hun, mens hun roser projektet:

- Det er et rigtig godt tiltag, hvor vi kan medvirke til at skabe den her bro, og kan motivere folk til at søge os i fremtiden. Og så også at give dem en positiv oplevelse af, at brandvæsenet faktisk kan gøre en forskel.

Erfaringen er i følge Falck Danmarks divisionsdirektør, at åbenhed kan ændre på folks holdninger til, hvad brandvæsenet er.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at det ikke kun er unge, som forvolder problemer.

- Det er lige så meget en generel oplevelse, at man i nogle områder ikke helt forstår, hvad vores opgave er, når vi kommer. Vi kommer rent faktisk for at hjælpe folk. Det er jo ærgerligt, hvis vi får skabt flere af de situationer, for sikkerheden skal være i orden for det mandskab, vi sender ind, siger Diana Sørensen.

Det åbne brev til Folketinget

Til 

Forsvarsministeren

Justitsministeren

Socialministeren

Folketingets Forsvarsudvalg

Folketingets Retsudvalg

Folketingets Socialudvalg  

 

 

Kære politikere 

Vi skriver til Jer konkret i forlængelse af det mildt sagt turbulente nytår, som brandfolk i Danmark oplevede.

Som I måske har set, har vi i mindst tyve tilfælde kunnet bekræfte, at brandfolk under indsats er blevet angrebet og beskudt med fyrværkeri.

Det er en alvorlig situation. Både fordi det udsætter vores brandfolk for fare, og fordi det også potentielt udsætter brand- og redningsindsatser, da et område måske forinden vores indsats skal sikres af politiet.

Vi har derfor et meget stort ønske om, at der kan gøres noget for at reducere og helst helt eliminere dette problem.

I den forbindelse er det vores håb, at alle gode bud og muligheder kommer frem. Vi skal i den henseende meget gerne være med til at forsøge en eller flere ting, der kan gøre en forskel. Vi har blot behov for, at der kommer konkrete forslag og gerne tiltag, der kan sikre vores mandskab, og dermed også borgernes tryghed.

Det er vores opfattelse, at der skal findes en løsning via fælles indsatser fra de mange relevante parter. Det kunne - ud over os selv og Jer som ansvarlige beslutningstagere -  være forældregrupper, lokale sociale myndigheder, boligforeninger, politiet, frivillige foreninger m.fl.

De seneste fire år har vi selv i beredskabet gjort os erfaringer i form af et forsøgsprojekt kaldet ”Brandkadetter i Danmark”, hvor vi i e række beredskabsenheder har hentet udvalgte unge ind i beredskabet.  

Det oprindelige sigte med at tilknytte unge til beredskaberne var et forsøg på at imødegå stigende problemer med stenkast og lignende, når beredskaberne skulle indsættes i visse særligt belastede boligområder. Tanken var at få skabt kontakt og tilknytning til nogle af de unge mennesker i disse områder, således de kunne optræde som beredskabets ”ambassadører” på stedet. 

Næste trin var at give ikke blot unge mennesker fra socialt belastede boligområder, men en bredere kreds af unge tilknytning til beredskabet. 

I denne del af projektet var formålet også at skaffe et fundament for senere rekruttering til beredskabet som fuldtidsansatte brandmænd, deltidsansatte eller frivillige i beredskabet.   Det vigtigste var dog at lade de unge blive en del af det særlige fællesskab, der findes i beredskabet, for derved at bidrage til deres egen personlige udvikling i en god retning. 

Aktiviteterne har hidtil været forankret i organisationen ”Brandkadetter i Danmark” eller i mere lokale organisationer, ofte aftalt mellem et kommunalt beredskab og en/flere kommuner. Brandkadetter i Danmark er i perioden 2014 – 2018 støttet af Velux Fonden og Tryg Fonden, men herefter er der ikke yderligere finansiering til projektet. 

I 2017 undersøgte organisationen ”Økonomer ude Grænser” den samfundsmæssige værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats, med udgangspunkt i 2017, og udgav en rapport herom. 

Rapporten taler sit tydelige sprog: 

- For hver krone, der investeres i projektet, er afkastet syv kroner i år 5, svarende til Social Return On Investment (SROI) på 38 %

- En investering i 2017 på 4,8 mio. kr. giver i år 5 samfundsmæssig værdi for 28,7 mio. kr.

- I 2017 uddannes 199 brandkadetter, 62 % af disse er unge med udfordringer, heraf 26 % udsatte unge 

Effekten opnås ved: 

- De unge får mere selvtillid og er bedre rustet til uddannelse. Det er vurderingen, at 23 flere af de unge vil afslutte folkeskolen på baggrund af projektet

- Det er vurderingen, at 14 af de unge, der har haft sager hos kommunen, har kunnet lukkes på grund af projektet  9,7 % af de unge har ikke længere behov for timer hos AKT

- 1,7 % får ikke længere specialundervisning  

 

Projektets potentiale har således ændret sig fra primært at dreje sig om ”brand” til primært at være et socialt projekt, hvor man anvender beredskabere som ”middel”. 

I de deltagende beredskaber er man ikke i tvivl om, at det er det særlige fællesskab og den særlige kultur i beredskaberne, der er virkemidlet; de faste regler og procedurer, hvor man hilser, har øjenkontakt, viser og nyder tillid. Man er i ordets bogstaveligste forstand afhængig af hinanden, og alles bidrag har betydning for at nå et fælles resultat.  

Som nævnt udløber finansieringen af dette tiltag, men vi mener, at det rummer potentiale til at kunne imødegå også de problematikker, som nytårsaften tydeligt viste eksisterer. Det kræver dog naturligvis, at der kan findes ressourcer til, at tankerne/idéerne kan videreføres, og det skal vi hermed foreslå, at I som politikere inddrager i de videre overvejelser af, hvordan problemerne for beredskabet kan løses. 

Vi stiller os meget gerne til rådighed med arbejdskraft, viden og ressourcer til at støtte op om de tiltag, der kan være med til at skabe sikkerhed for vores mandskab og dermed gode arbejdsmuligheder og en sikker, hurtig indsats - til glæde for alle. I det omfang, vi har mulighed for det, har vi allerede i dag overvejelser om at fortsætte arbejdet med at inddrage unge og være proaktive. Men det vil med vores nuværende ressourcer desværre ikke være muligt i det omfang, der skal til for at løse den aktuelle problematik. 

Vi håber tilsvarende, at I vil være med til at bidrage til løsninger.

En tættere kontakt til de unge i de socialt udsatte miljøer er forhåbningen. Men dette kan ikke lade sig gøre uden, at politikerne og kommunen tager deres ansvar. Formålet er at skabe bro på en utraditionel måde, og divisionsdirektøren mener, at et samarbejde kan styrke indsatsen for de unge mennesker.

- Hvis vi skal tænke lidt længere ud i fremtiden, synes vi, at det er en anledning til at få de unge, der er kommet lidt langt fra ungdomsuddannelserne, i gang med en uddannelse. Vi vil gerne have andre aktører med, som kan se sammenhængen i det her, for vi kan ikke stå alene med det.

Tanken er, at BeredskabsForbundet, Danske Beredskaber og Falck Danmark vil skabe kontakt til de unge i folkeskolen. Det skal ske via skolepraktik, som til slut vil føre til en læreplads.