Den sociale brevkasse: Må kommunen overvåge vores datter

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Marianne føler, kommunen krænker privatlivets fred, når de vil overvåge familiens datter både hjemmme og i skolen. Foto: Shutterstock.com
Marianne føler, kommunen krænker privatlivets fred, når de vil overvåge familiens datter både hjemmme og i skolen. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Vi er en familie på syv – hvoraf den store på 14 år har faglige problemer i skolen – hun er sat to år bagud. Kommunen har nu sat familiebehandling i gang, hvilket vi ikke er gået med til.

Der skal komme en i vores hjem og snakke med vores datter og se, hvordan tingene foregår herhjemme, hvilket vi ikke kan forstå. Det er i jo skolen, hun har problemer, herhjemme fungerer hun fint. Damen fra kommunen skal også med hende i skole og se, hvordan det fungerer der.

Vi mener, at kommunen overtræder vores privatlivs fred. Vi er ikke gået med til det her – og desuden skal vores datter på special-efterskole til sommer, hvilket kommunen ikke er enig i.

Vi har sagt, de skulle stoppe den familiebehandling, de har sat i gang uden vores accept. Skolen vil så gå i gang med en PPV(skole-psykologisk vurdering) – og vi mener ikke, der er to, der skal stå og observere, hvad vores datter laver i skolen.

Men kommunen siger, at vi ikke kan bestemme, om den familiebehandling skal stoppe. Så er der der noget, vi kan gøre? Vores andre børn får kun positive udtalelser, og de, der går i skole, har ingen problemer. Deres sager er lukket ned på kommunen.

Med venlig hilsen Marianne

 

Kære Marianne
Familiebehandling er en foranstaltning, der skal træffes afgørelse om efter servicelovens paragraf 52, stk. 3, nr. 3.

Her står der blandt andet, at ’(familiebehandling) kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jvf. paragraf 50’.

Derudover står der i lovens paragraf 56, at ’afgørelse efter paragraf 52, stk. 3, nr. 3, for så vidt angår behandling af barnets eller den unges problemer ... kan træffes, selv om forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke’.

Det vil altså sige, at kommunen har lov til at gennemtvinge familiebehandling, hvis de først har udarbejdet en paragraf 50-undersøgelse. Kommunen skal forsøge at få forældremyndighedsindehaverens samtykke, men i de tilfælde, hvor forældrene ikke vil give det, kan kommunen gennemføre foranstaltningen alligevel.

Dog står der, at det skal vurderes, om ’foranstaltningen kan opnås med samtykke’.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Så overordnet: Kommunen kan tvinge en fami-liebehandling igennem, men de kan ikke tvinge jer til at skrive under på et samtykke, hvis I ikke er enige i den foranstaltning.

I skal dog tænke over, hvordan det ser ud, hvis de vil gennemføre foranstaltningen uden samtykke. Så vil I fremstå usamarbejdsvillige, hvilket vil skade jeres sag. Nogle vil kalde det frivillig tvang – ’går I ikke med til det frivilligt, så gør vi det bare alligevel’.

Jeg kan godt forstå, det virker indgribende i jeres familie- og privatliv at få både skolens PPV og kommunens familiebehandler ind over. I må skriftligt argumentere for, at det ikke er jeres datters tarv – og at I desuden ikke ser behovet for familiebehandling i hjemmet. Når I sender det skriftligt, kan I udebede jer, at kommunen redegør skriftligt for deres vurdering/afgørelse.

Der må jo også være lavet en paragraf 50-undersøgelse, så jeg tænker, at I også der kan finde en begrundelse for, at kommunen iværksætter familiebehandling i hjemmet.

Husk, at I både kan klage over afgørelsen, og at I skal partshøres, inden der træffes afgørelse. Sørg for at fremsende alt på skrift til kommunen – herunder sagsbehandler – og udbed jer skriftligt svar med henvisning til deres afgørelse, som I skal have mulighed for at klage over.

Med venlig hilsen Puk

Link til loven

Noter

Familiebehandling henvender sig til familier med børn og unge under 18 år, hvor der er bekymring for barnet/den unges trivsel og udvikling. Forældrene er i stand til at læse børnenes signaler og forstå deres behov, men har vanskeligt ved at handle hensigtsmæssigt over for det sete og oplevede. Forældrene har ofte selv haft en vanskelig opvækst præget af mange sociale begivenheder, svigt og tab.

Kilde: Roskilde kommune

Foranstaltningen for eksempel familiebehandlingen, varer typisk et år.

Kilde: Roskilde Kommune

Man bliver ofte visiteret til familiebehandling, hvis sagsbehandleren mener, at familiens udfordringer er af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnet/børnene eventuelt skal anbringes uden for hjemmet.

Kilde: Vordingborg Kommune