Reglementet Ekstra Bladet Skolefodbold 2012/13

Læs løs: Dette reglement bør læses igennem, før skolerne arrangerer kampene

Undgå dumheder. Læs dette reglement, før du går på banen. (Foto: Henrik Schou)
Undgå dumheder. Læs dette reglement, før du går på banen. (Foto: Henrik Schou)

Væsentlige punkter:

Alle elever til og med 9.klasse kan deltage (undtaget de i punkt 4 nævnte).

Holdet består af 11 spillere og 3 udskiftningsspillere, og der spilles med fri udskiftning.

På drengeholdet kan der både spille drenge og piger. I pigeturneringen kan kun piger deltage.

Aftal spilledragten når kampen tilrettelægges.

Kampen spilles over 2 x 30 minutter. Også i slutspillet.

De nærmere enkeltheder findes i selve reglementet, som findes nedenfor:

I. HOLDDANNELSE

1. Ekstra Bladets Skolefodboldturnering omfatter skolehold.

2. Holdet må dannes af samtlige elever, der er indskrevet i skolen i turneringsåret, med undtagelse af de under punkt 4 nævnte elever og under hensyn til aldersbestemmelsen i punkt 7.

3. Holdet skal ledsages af en voksen, som er bemyndiget hertil af skolen.

4.

a) Elever fra idrætsefterskoler, gymnasieklasser, handelsskoler, fritidsklubber og tekniske skoler mv. kan ikke deltage.

b) Hvis en skole udbyder en idrætslinie, boldlinie el. lign. kan elever fra denne linie ikke deltage i turneringen.

c) Hvis en skole udbyder et valgfag, som indeholder fodbold, kan elever fra dette hold ikke deltage i turneringen.

5. Hvis en skole for én eller flere elever som led i sin planlægning giver mulighed for fodboldtræning i et klubsamarbejde i tidsrummet 8-14, kan disse elever ikke deltage i turneringen.

6. En elev, som ved turneringens start er indskrevet på en folkeskole, er kun spilleberettiget for en ungdomsskole, hvis elevens egen folkeskole ikke deltager i turneringen i det aktuelle turneringsår.

7. En elev må kun spille for én skole i samme turneringsår.

8. To mindre skoler kan – efter skriftlig dispensationsansøgning til Turneringsudvalget – stille fælles hold.

9. En skole kan kun deltage med ét drenge- og ét pigehold i turneringen.

II. ANTAL SPILLERE

1. Holdet består af 11 spillere og 3 udskiftningsspillere. For finalen gælder særregler. Før kampen afleveres underskrevet holdseddel til referent eller dommer, hvis en referent ikke er til stede.

2. Udskiftningsspillerne kan indsættes når som helst i en kamp efter aftale med dommeren.

3. En udskiftet spiller kan genindtræde. Der spilles altså med fri udskiftning.

4. En udvist spiller kan ikke erstattes af en af udskiftningsspillerne.

5. En udvist spiller tildeles automatisk 1 rundes karantæne i indeværende turnering.

6. I særlig grove tilfælde kan Turneringsudvalget skærpe karantænens længde, ligesom karantæne kan videreføres til kommende turneringer.

III. SPILLEDRAGT

1. Holdet bør så vidt muligt være iført ensartet spilledragt let kendelig fra modspillernes dragt. Fra kvartfinalerne skal trøjerne have rygnumre, som ikke må være ens.

2. I tilfælde af ensartet spilledragt skifter hjemmeholdet (den arrangerende skole).

3. Benskinner: Hvis en spiller ikke bærer benskinner, skal dommeren bortvise spilleren. Spilleren kan først genindtræde, når forholdet er bragt i orden.

4. I finalen spilles i neutralt tøj, som stilles til rådighed af Ekstra Bladet. Tøjet omfatter trøje, benklæder og strømper, men ikke støvler og benskinner. Tøjet er skolernes ejendom efter kampen.

IV. KAMPARRANGEMENTET

1. Arrangementet af de indledende kampe (til og med 1/16-delsfinaler - kredssemifinalerne) påhviler skolerne. Se VI/4.

2. Fra kredsfinalerne fastsætter Ekstra Bladet spilletidspunkt og evt. spillested ligesom der påsættes dommere. Det øvrige arrangement påhviler arrangørskolen. Det henstilles at slutrundekampe afvikles på indhegnede baner.

3. Kamparrangementet omfatter reglementeret bane godkendt af begge holdledere, bold (str. 5) og neutral dommer. Som udgangspunkt afvikles turneringens kampe på naturligt underlag. Kunstgræs kun må benyttes efter aftale med modstanderholdet senest 48 timer før, eller i force majeure-tilfælde med turneringsledelsens godkendelse senest 1 time før kampstart.

4. Kan den arrangerende skole ikke skaffe en neutral dommer – herunder af økonomiske årsager - , skal det tidligst muligt – dog senest 2 dage før, med forbehold for force majeure – tilbydes den gæstende skole at stille dommer, som ikke behøver være neutral.

Ved en neutral dommer forstås en person, der ikke er ansat (lønnet eller elev) på en af de spillende skoler.

Hvis det gæstende hold heller ikke kan stille en dommer, skal den arrangerende skole stille en dommer, som så ikke behøver være neutral i henhold til ovenstående definition. Før kampstart orienteres referent og gæstende hold om dommerens tilhørsforhold.

Når kampen er sat i gang, er dommeren at betragte som godkendt af begge skoler, med mindre et ansættelsesforhold på skolen ikke er kendt af udeholdet

5. Kamparrangementet påhviler den i turneringsplanen ved hver kamp førstnævnte skole, der er placeret som den første udtrukne ved lodtrækningen. Arrangørskolen er endvidere ansvarlig for sikkerheden omkring kampene, bl.a. ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udeholdet ansvaret for egne elevers og tilskueres opførsel.

6. Ved kampens begyndelse betragtes forholdene omkring kamparrangementet principielt som godkendt af begge parter, medmindre der officielt er nedlagt mundtlig protest over for dommeren eller Ekstra Bladets repræsentant. En sådan protest fritager ikke skolen for at spille kampen og skal følges op af en skriftlig protest som anført i § V.

7. Tvivlsspørgsmål vedrørende arrangementet afgøres af turneringsledelsen, der om fornødent vil være skolerne behjælpelig med arrangementet. Hvis der ikke kan opnås enighed om spilletidspunkt, fastsætter Turneringsudvalget et spilletidspunkt.

8. Den arrangerende skole bedes tidligst muligt meddele turneringsledelsen tid og sted for kampen, sådan at obligatorisk fotografering og kampens afrunding kan gennemføres tilfredsstillende.

9. Det hold, som har haft flest programsatte udekampe, vil altid få hjemmebaneretten. Såfremt begge hold har samme antal programsatte udekampe fastholdes den oprindelige lodtrækning. For skoler beliggende på Bornholm, Samsø m.fl. kan turneringsledelsen ændre hjemmebaneretten. Denne regel gælder i indledende runder og IKKE i slutrunden.

V. REGLEMENTET I ØVRIGT

1. Der spilles efter den seneste udgave af Fodboldloven, udgivet af DBU. Turneringsudvalget afgør om evt. senere officielt meddelte ændringer hertil skal gælde for turneringen. Sådanne ændringer vil fremgå af det materiale, som skolen modtager sammen med lodtrækningen.

2. Spilletiden er 2x30 minutter - også i slutrunden for drenge og piger.

3. En advarsel betyder en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter. Den tidsbegrænsede udvisning markeres med et gult kort. Udvisningen starter tidsmæssigt, fra dommeren sætter spillet i gang igen, og varer til spillet stoppes første gang efter de 10 minutters udløb. Tidsbegrænset udvisning nummer to (rødt kort) medfører udvisning for resten af kampen. Der kan ikke indsættes en ny spiller efter 10 minutter. En tidsbegrænset udvisning kan starte i 1. halvleg og fortsætte i 2. halvleg. Er en tidsbegrænset udvisning ikke afsluttet efter ordinær spilletid, kan spilleren ikke deltage i en evt. straffesparks-konkurrence – uanset hvor længe denne varer.

4. Uafgjort kamp afgøres således:

a. Fem forskellige spillere fra hvert hold sparker et straffespark til samme mål, jfr. Fodboldlovens bestemmelse for straffesparkskonkurrence.

b. Er kampen stadig uafgjort fortsættes med skiftevis straffespark til hvert hold af nye spillere, indtil afgørelsen foreligger.

5. Protester stiles til Skolefodboldsekretariatet og fremsendes af ansvarlig lærer/inspektør pr. e-mail på kampdagen (deadline 24.00) til skolefodbold@eb.dk.

6. Protesterne behandles af og afgøres suverænt af et af Ekstra Bladet uafhængigt Turneringsudvalg. Denne afgørelse kan ikke ankes.

7. Uanset om der er nedlagt protest, er Turneringsudvalget berettiget til, af egen drift, at tage en sag op, hvor der kan være tvivl om, at reglementet er overholdt, og hvor dette har haft væsentlig indflydelse.

8. Turneringsudvalgets sanktionsmuligheder er karantæne til spillere og officials i et nærmere angivet tidsrum og/eller påbud om afvikling af kommende kamp(e) uden tilskuere eller på en anden bane end den sædvanlige hjemmebane.

VI. TIDSFRISTERNE

1. Turneringen gennemføres fra ultimo august til ultimo april.

2. Lodtrækningen og programplanlægning foretages af turneringsledelsen, der tilsender skolerne fornødne meddelelser.

3. Turneringen spilles efter cupsystemet, hvilket betyder, at et nederlag udelukker fra videre deltagelse. Indledende kampe spilles, indtil kredsvinderen er kåret. Afsluttende kampe spilles i en slutrunde i foråret mellem kredsvinderne.

4. Dispensationer fra de tidsfrister, der fastsættes for kampomgangene, vil kun i ganske særlige tilfælde kunne imødekommes. Kampe programsat før efterårsferien kan ikke flyttes til afvikling efter denne.

VII. PIGETURNERINGEN

1. Denne turnering er udelukkende for piger, og den vil blive gennemført uafhængigt af den øvrige turnering. Reglementet vil i øvrigt være det samme, som er omtalt for drengeturneringen.

VIII. TVIVLSSPØRGSMÅL

1. Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af reglementet afgøres suverænt af Turneringsudvalget.

IX. TILMELDING

1. Tilmelding med angivelse af skolens øverste klassetrin, kontaktperson, adresse, post- og telefonnummer skal ske via internettet på ekstrabladet.dk/skolefodbold.

ekstrabladet.dk/skolefodbold