Reglement for Ekstra Bladet Skolefodbold 2018/2019

Læs løs: Bliv skarp på turneringsreglerne

Undgå dumheder. Læs altid reglementet først. Foto: Henrik Schou
Undgå dumheder. Læs altid reglementet først. Foto: Henrik Schou

Reglement for Ekstra Bladet Skolefodbold 2018/19

1. Turneringen
Ekstra Bladet Skolefodbold omfatter skolehold.

Alle elever til og med 9. klasse kan deltage (undtaget de i punkt 4 nævnte).

Der arrangeres en turnering for drengehold og en turnering for pigehold.

På drengeholdet kan der både spille drenge og piger. I pigeturneringen kan kun piger deltage.

En skole kan deltage med op til to drenge- og to pigehold i turneringen.

Turneringen gennemføres fra ultimo august til ultimo april (et turneringsår).

Lodtrækningen og programplanlægning foretages af turneringsledelsen, der tilsender skolerne de fornødne meddelelser.

Turneringen spilles efter cupsystemet, hvilket betyder, at et nederlag udelukker skolen fra videre deltagelse. Indledende kampe spilles, indtil kredsvinderen er kåret. Afsluttende kampe spilles i en slutrunde i foråret mellem kredsvinderne.

To hold fra samme skole kan senest møde hinanden i 3. runde.

Afvigelser fra de tidsfrister, der fastsættes for turneringsrunderne, vil kun i ganske særlige tilfælde kunne imødekommes, og kun ved skriftlig ansøgning til DBU's turneringsansvarlige indenfor pågældende kreds.

 

2. Tilmelding & trækning
Tilmelding med angivelse af skolens øverste klassetrin, kontaktperson, adresse, post- og telefonnummer skal ske via internettet på ekstrabladet.dk/skolefodbold.

Tilmelding af hold 2 fra en skole skal ske via henvendelse til DBU's turneringsansvarlige indenfor pågældende kreds.

Når deadline for tilmelding er overskredet, er det ikke længere muligt at trække sig gebyrfrit, og skolen skal betale for de tilmeldte hold.

 

3. Turneringsreglement
Der spilles efter den seneste udgave af DBU's lokalunioners turneringspropositioner.

Et hold består af 11 spillere og tre udskiftningsspillere og der spilles med fri udskiftning.

Reservespillere kan indsættes når som helst i en kamp efter aftale med dommeren.

En udskiftet spiller kan genindtræde. 

Spilletiden er 2x30 minutter med efterfølgende afgørelse på straffespark ved et uafgjort resultat. Fra kredsfinalerne spilles der 2x30 minutter med efterfølgende forlænget spilletid på 2x10 minutter efterfulgt af straffespark om nødvendigt. For finalen gælder særlige vilkår grundet evt. TV transmission.

En uafgjort kamp afgøres således:

a) Dommeren vælger det mål, mod hvilket sparkene skal tages og foretager lodtrækning om, hvilket hold der sparker først.

b) Fem spillere fra hvert hold sparker skiftevis straffespark. Hvis det ene hold, før begge har taget fem spark, har scoret flere mål end det andet hold kan opnå, ophører konkurrencen.

c) Hvis begge hold efter at have taget fem spark har scoret lige mange mål, skal holdene fortsætte med at sparke i samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark.

d) Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark.

e) Alene spillere, der er på banen ved kampens afslutning eller efter forlænget spilletids afslutning, må deltage i straffesparkskonkurrencen. Udskiftede spillere kan ikke deltage.

Der henvises i øvrigt til fodboldloven. Det skal dog bemærkes, at § 3f ikke er omfattet af fodboldloven men er en særlig bestemmelse for Ekstra Bladet Skolefodbold.

 

4. Spilleberettigelse
Holdet må dannes af samtlige elever, der er indskrevet i skolen i turneringsåret, med undtagelse af de under punkt 4 nævnte elever og under hensyn til aldersbestemmelsen i punkt 1.

En elev, som ved turneringens start er indskrevet på en folkeskole, er kun spilleberettiget for en ungdomsskole, hvis elevens egen folkeskole ikke deltager i turneringen i det aktuelle turneringsår.

En elev må kun spille for én skole i hvert halvår. Skifter en elev skole, må vedkommende gerne deltage for den nye skole efter den 31/12.

Elever fra idrætsefterskoler, gymnasieklasser, handelsskoler, tekniske skoler og fritidsklubber er ikke spilleberettigede.

Elever, der er optaget eller udpeget til deltagelse på en fodboldlinje på en skole, herunder elite- og talentklasser i fodbold, må ikke deltage i Ekstra Bladet Skolefodbold.

Elever, der som et led i deres fodboldmæssige udvikling trækkes ud af den almindelige undervisning for at deltage i klubtræning indenfor skoletiden (kl. 8-15), betragtes som elitespillere og kan ikke deltage.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt DBU's lokalunion i dit område.

 

5. Dispensation
To mindre skoler kan – efter skriftlig dispensationsansøgning til disciplinærudvalget – stille fælles hold.

 

6. Spilledragt & udstyr
Holdet skal så vidt muligt være iført ensartet spilledragt, som minimum skal trøjerne være i samme farve. Fra kvartfinalerne skal trøjerne have rygnumre, som skal være forskellige mellem 1 og 99.

I tilfælde af samme trøjefarve skifter hjemmeholdet (den arrangerende skole). Overtræksveste tillades i stedet for skiftetrøjer, dog ikke fra kvartfinalerne.

Hvis en spiller ikke bærer benskinner, skal dommeren bortvise spilleren. Spilleren kan først genindtræde, når forholdet er bragt i orden.

Spillerne må ikke bære smykker eller lignende, som kan være til fare for spillerne.

I finalen stilles spilletøj til rådighed af DBU. Tøjet omfatter trøje, benklæder og strømper, men ikke støvler og benskinner. Tøjet er skolernes ejendom efter kampen.

 

7. Kamparrangement
Arrangementet af de indledende kampe (til og med 1/16-delsfinaler - kredssemifinalerne) påhviler skolerne.

Kamparrangementet omfatter reglementeret bane (11-mands) godkendt af begge holdledere, bold (str. 5) og neutral dommer. Kampene kan både afvikles på naturgræs og kunstgræs.

Kamparrangementet påhviler den i turneringsplanen ved hver kamp førstnævnte skole, der er placeret som den første udtrukne ved lodtrækningen (hjemmeholdet).

Den arrangerende skole bedes tidligst muligt aftale spilletidspunkt og sted med udeholdet og meddele forholdet til turneringsledelsen i god tid ved at indtaste kampen via internettet – adressen er ekstrabladet.dk/skolefodbold. Dette skal gøres senest 48 timer før kampens deadline. I tilfælde af at dette ikke sker, skal den turneringsansvarlige kontaktes, ellers risikerer hjemmeholdet at blive taberdømt.

Hvis den arrangerende skole ikke selv har en bane, skal kampen spilles på et af de idrætsanlæg, der administreres af skolens kommune.

For kampe i Storkøbenhavns kreds (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune eller Gentofte Kommune) SKAL spillestedet kontaktes for booking af bane senest to dage før kampdato.

Såfremt dette IKKE overholdes, risikerer den arrangerende skole at blive taberdømt uden kamp.

Arrangørskolen er endvidere ansvarlig for sikkerheden omkring kampene, blandt andet ved at have et tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udeholdet ansvaret for egne elevers og tilskueres opførsel.

Ved kampens begyndelse betragtes forholdene omkring kamparrangementet, som godkendt af begge parter, medmindre der officielt er nedlagt mundtlig protest over for dommeren eller DBU’s repræsentant. En sådan protest fritager ikke skolen for at spille kampen og skal følges op af en skriftlig protest som anført i punkt 10.

Turneringsledelsen forestår lodtrækning til kommende turneringsrunde herunder tildeling af hjemmebane. Fordeling af hjemme- og udebane er først gældende, når DBU har fastlagt og aktiveret kampen.

Fra kredsfinalerne fastsætter DBU spilletidspunkt, spillested og påsætter dommer(e). Det øvrige arrangement påhviler arrangørskolen. Afspærring af banen ved kampene gælder alene fra kredsfinalerne. Der anbefales snor/afspærring 2-3 meter fra linjerne.

For finalen gælder særlige regler. Yderligere information tilsendes finaledeltagerne i god tid inden arrangementet.

Tvivlsspørgsmål vedrørende arrangementet afgøres af turneringsledelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed om et spilletidspunkt, fastsætter turneringsledelsen spilletidspunktet.

 

8. Dommer
En eksamineret dommer kan rekvireres ved DBU's lokalunioner. Læs mere via ekstrabladet.dk/skolefodbold.

Kan den arrangerende skole ikke selv skaffe en neutral dommer, skal det tidligst muligt – dog senest tre hverdage før kampen meddeles udeholdet, som tilbydes at stille med en neutral dommer.

Ved en neutral dommer forstås en person, der ikke er ansat (lønnet eller elev) på en af de spillende skoler. Der stilles ikke krav til, at dommeren skal være eksamineret.

Hvis det gæstende hold heller ikke kan stille en dommer, skal den arrangerende skole stille en dommer, som så ikke behøver at være neutral i henhold til ovenstående definition. Før kampstart orienteres referent og gæstende hold om dommerens tilhørsforhold.

Når kampen er sat i gang, er dommeren at betragte som godkendt af begge skoler, med mindre et ansættelsesforhold på skolen ikke er kendt af udeholdet.

 

9. Udvisninger og karantæner
En advarsel betyder en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter. Den tidsbegrænsede udvisning markeres med et gult kort.

Den tidsbegrænsede udviste spiller må kun komme ind, når de 10 minutter plus eventuelt tidstillæg er gået. Når udvisningsperioden udløber, kan spilleren genindtræde, via midterlinjen, efter dommerens tilladelse - også hvis spillet er i gang.

En tidsbegrænset udvist spiller, som ikke har udstået sin midlertidige udvisning, kan deltage i en straffesparkskonkurrence. En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist.

En udvist spiller/bortvist leder tildeles automatisk én spilledags karantæne i indeværende turnering.

I særlig grove tilfælde kan disciplinærudvalget skærpe karantænens længde, ligesom karantænen kan videreføres til kommende turneringer.

 

10. Protester
Protester stiles til DBU og fremsendes af ansvarlig lærer/inspektør pr. mail på kampdagen (deadline 24.00) til info@dbufyn.dk.

Protesterne behandles af og afgøres suverænt af et af DBU’s nedsatte disciplinærudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Uanset om der er nedlagt protest, er disciplinærudvalget berettiget til, af egen drift, at tage en sag op, hvor der kan være tvivl om, at reglementet er overholdt, og hvor dette har haft væsentlig indflydelse.

Disciplinærudvalgets sanktionsmuligheder er karantæne til spillere og officials i et nærmere angivet tidsrum og/eller påbud om afvikling af kommende kamp(e) uden tilskuere eller på en anden bane end den sædvanlige hjemmebane. Disciplinærudvalget har ligeledes mulighed for at taberdømme et hold.
 

11. Skolen/Kontaktperson
Skolens kontaktperson skal være ansat på skolen. Denne, eller en anden ansat på skolen, skal være til stede i forbindelse med afviklingen af kamp.

Holdet skal altid ledsages af en voksen, som er bemyndiget hertil af skolen.

 

12. Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af reglementet afgøres suverænt af disciplinærudvalget.